O nas

Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych oraz prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Executive Capital Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także: RODO lub Rozporządzenie wprowadza powszechnie obowiązujące normy dotyczące ochrony danych osobowych.

Na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia, Executive Capital Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Executive Capital Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa, dalej także: Spółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000726777.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy:

 1. w siedzibie Spółki,
 2. telefonicznie + 48 22 658 05 29,
 3. listownie, na adres: ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa,
 4. pocztą elektroniczną: kariera@excs.eu

Ponieważ działalność Spółki nie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, Spółka nie powołała Inspektora Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe:

 1. ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy której stroną będzie osoba której dane dotyczą, na żądanie tej osoby,
 2. w celu archiwalnym,w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Ustawie o rachunkowości i w Ustawie Ordynacja Podatkowa,
 3. w celu dochodzenia roszczeń powstałych w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług na rzecz kontrahentów, a także w celu obrony przed roszczeniami.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Brak podania wszystkich wymaganych przez Spółkę danych to jest: imię i nazwisko, wiek, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, uprawnienia zawodowe, wysokość zarobków będzie stanowić przeszkodę do świadczenia przez spółkę usług, czyli doprowadzenia przez Spółkę do zawarcia umowy, której stroną Państwo będziecie. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Udostępnienie danych osobowych

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, przede wszystkim Państwa potencjalnym pracodawcom, ale jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy potencjalni Państwa pracodawcy są podmiotami z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą być przekazane poza ten obszar.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki,to jest dostawcy usług IT, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Państwa dane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania tych danych, do jest do czasu doprowadzenia przez Spółkę do zawarcia umowy, której stroną Państwo będziecie, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego oraz przepisach o rachunkowości.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzała dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby Spółki lub też przesłać stosowne wystąpienie listownie lub elektronicznie.

Ochrona Państwa danych osobowych

Stosownie do postanowień RODO Spółka przetwarza Państwa dane osobowe z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Środki te zapewniają zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zamianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.